όροι χρήσης

admin on February 26, 2023

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ-ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2023

Την παρούσα ιστοσελίδα www.grontas.gr την λειτουργεί η εταιρεία FOTIS GRONTAS & ASSOCIATES PC με έδρα την Λεωφόρο Νίκης 54 στην Θεσσαλονίκη και γραφεία στην Αθήνα και το Λονδίνο Αγγλίας.

Αποδοχή των όρων

 

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Όροι Χρήσης») καθορίζουν την πρόσβασή σας και τη χρήση από μέρους σας αυτής της ιστοσελίδας και τις συναφείς κινητές εφαρμογές κινητών τηλεφώνων που παρέχονται από εμάς, συμπεριλαμβανομένων του περιεχομένου και των υπηρεσιών που παρέχονται σε και μέσω αυτής της ιστοσελίδας και/ ή των εφαρμογών (που συνολικά αναφέρονται ως η «ιστοσελίδα»). Κάνοντας χρήση αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε και συμφωνείτε αμετάκλητα  να ακολουθείτε αυτούς τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Ιδιωτικότητας, όπως ανευρίσκονται στη διεύθυνση https://grontas.gr/idiotikotita/ Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Ιδιωτικότητας, δεν θα πρέπει να προσπελάσετε ή να κάνετε χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

Πληροφορίες σχετικά με εσάς και των επισκέψεών σας στην ιστοσελίδα

Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας, συναινείτε και μας επιτρέπετε να κάνουμε χρήση των πληροφοριών σας σε συμμόρφωση με την Πολιτική Ιδιωτικότητας. Δεν θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τέτοιου είδους τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις.

Τροποποίηση της Ιστοσελίδας

 

Είναι πιθανό να τροποποιηθεί ή να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας από καιρού εις καιρόν, αλλά το περιεχόμενό της ενδέχεται να μην είναι πλήρες ή επικαιροποιημένο ανά πάσα στιγμή.

 

Ακρίβεια και εμπιστοσύνη στις πληροφορίες της ιστοσελίδας

 

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας είναι προσβάσιμες αποκλειστικά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Δεν εγγυώμεθα την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και αποποιούμεθα της αρμοδιότητας και της ευθύνης που εγείρεται από την εμπιστοσύνη σε τέτοιου είδους πληροφορίες.

 

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει περιεχόμενο από τρίτα μέρη. Όλες οι δηλώσεις και οι γνώμες τέτοιου είδους τρίτων μερών αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του προσώπου που παρέχει αυτό το υλικό και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη γνώμη της Εταιρίας FOTIS GRONTAS & ASSOCIATES. Το περιεχόμενο δεν χρησιμοποιείται ως ή και δεν υπονοεί ότι η FOTIS GRONTAS & ASSOCIATES παρέχει δήλωση στήριξης ή εγκολπώνεται έναν οργανισμό, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του

Σύνδεσμοι από την ιστοσελίδα

 

Εάν η Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους σε άλλες ηλεκτρονικές σελίδες και πηγές που παρέχονται από τρίτα μέρη, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται προς διευκόλυνσή σας και μόνο. Δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί από εμάς το περιεχόμενα αυτών των ιστοσελίδων ή των πηγών, και δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτές ή για κάθε άλλη απώλεια ή ζημία που ενδέχεται να προκληθεί λόγω της χρήσης αυτών. Εάν αποφασίσετε να προσπελάσετε οιαδήποτε από τις σελίδες αυτών των τρίτων μερών σε αυτή την ιστοσελίδα, τότε το πράττετε υπ’ ευθύνη σας και υπόκεισθε στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτών των ιστοσελίδων.

Αποποίηση Δεσμευτικότητας

 

Η χρήση από μέρους σας αυτής της ιστοσελίδας, το περιεχόμενό της και καθεμιά υπηρεσία ή κάθε αντικείμενο που θα αποκτηθούν μέσω αυτής της ιστοσελίδας επισυμβαίνει με δική σας ευθύνη. Η ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της και καθεμιά υπηρεσία που αποκτώνται μέσω της Ιστοσελίδας παρέχονται επί τη βάσει «ως έχουν», χωρίς εγγυήσεις οιουδήποτε τύπου, είτε ρητές είτε υπονοούμενες. Ούτε η Εταιρία «FOTIS GRONTAS & ASSOCIATES» ούτε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο που συνδέεται με την Εταιρία «FOTIS GRONTAS & ASSOCIATES» αναλαμβάνει οιαδήποτε δέσμευση ή εν είδει αντιπροσώπευσης ότι η ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της ή άλλες υπηρεσίες ή αντικείμενα που αποκτώνται μέσω της Ιστοσελίδας θα είναι ακριβή, αξιόπιστα, άνευ λάθους ή μη διακεκομμένα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν, ή ότι η ιστοσελίδα ή ο σέρβερ που την παρέχει είναι ελεύθερα ιών ή άλλου επιβλαβούς περιεχομένου.

 

Η FOTIS GRONTAS & ASSOCIATES αποποιείται όλων των ευθυνών οιουδήποτε τύπου, είτε ρητές είτε υφέρπουσες, θεσμικές ή άλλου τύπου, περιλαμβανομένων και όχι περιοριστικά αναφερομένων ευθυνών περί την εμπορικότητα, τη μη παραβίαση και την προσαρμογή για συγκεκριμένο σκοπό.

Αυτή η αποποίηση δεν επηρεάζει άλλες ευθύνες που δεν μπορούν να αποκλειστούν ή να περιοριστούν υπό την ισχύ του εφαρμοστέου δικαίου.

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία «FOTIS GRONTAS & ASSOCIATES» ή πρόσωπα που συνδέονται μαζί της δεν θα είναι υπεύθυνα για ζημίες οιουδήποτε τύπου, υπό την ισχύ οιουδήποτε δικαίου, που ερείδεται ή συνδέεται με δική σας χρήση, ή με αδυναμία να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας, οιωνδήποτε ιστοσελίδων που συνδέονται με αυτή, οιοδήποτε περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή άλλων τέτοιων ιστοσελίδων ή οιασδήποτε υπηρεσίας που παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας ή τέτοιων ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων οιουδήποτε τύπου άμεσης, έμμεσης, ειδικής, τυχηρής, παρεμπίπτουσας ή τιμωρητικής ζημίας, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας τζίρου, της απώλειας κερδοφορίας, της απώλειας καλής προαίρεσης ή της απώλειας δεδομένων. Αυτοί οι περιορισμοί δεν επηρεάζουν οιουδήποτε τύπου ευθύνη που δεν μπορεί να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί υπό το ισχύον δίκαιο

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, να απαλλάσσετε και να θεωρείτε ανεύθυνη υποχρεώσεων την Εταιρία «FOTIS GRONTAS & ASSOCIATES» και τις θυγατρικές της, και καθέναν από τους αντίστοιχα ορισμένους αξιωματούχους τους, διευθυντές, εργαζομένου, εργολάβους, μεσίτες, αναδόχους, διαδόχους και εκχωρεί από και προς οιουδήποτε τύπου αξιώσεις, υποχρεώσεις, ζημίες, δικαστικές αποφάσεις, βραβεύσεις, απώλειες, κόστη, δαπάνες ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων δικηγόρων και άλλων νομικών δαπανών) που προκύπτουν ή συνδέονται με την από μέρους σας παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης ή την από μέρους σας χρήση οιασδήποτε πληροφορίας που την αντλήσατε από την ιστοσελίδα.

Άρση και Αυτοτέλεια

Κανενός είδους άρση από την Εταιρία «FOTIS GRONTAS & ASSOCIATES» οιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης που περιλαμβάνεται σε αυτούς τους όρους Χρήσης δεν θα θεωρηθεί ως περαιτέρω ή αδιάλειπτη άρση τέτοιου όρου ή προϋπόθεσης, ή άρση κάθε άλλου όρου ή προϋπόθεσης΄, και κάθε αβελτηρία από πλευράς Εταιρίας να διασφαλίσει κάποιο δικαίωμα ή πρόβλεψη εντός αυτών των Όρων Χρήσης δεν θα αποτελέσει άρση τέτοιου δικαιώματος ή πρόβλεψης.

Εάν τέτοια πρόβλεψη αυτών των Όρων Χρήσης κριθεί από δικαστήριο ή άλλου τέτοιου είδους αρχή σχετικής αρμοδιότητας ότι είναι άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη για οιονδήποτε λόγο, τέτοια πρόβλεψη θα απαλείφεται ή θα περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό μέτρο, ώστε οι εναπομείνασες προβλέψεις των Όρων Χρήσης θα εξακολουθούν να παραμένουν εν ισχύ και εφαρμογή

Εμπορικά Σήματα

Αυτή η Ιστοσελίδα προβάλλει λογότυπα, ταυτοτικά σήματα και άλλα εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών (συλλογικά, τα «Σήματα») που συνιστούν ιδιοκτησία ή λειτουργούν υπό την άδεια από την «FOTIS GRONTAS & ASSOCIATES». Δεν μπορείτε να κάνετε χρήση αυτών των Σημάτων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας «FOTIS GRONTAS & ASSOCIATES». Όλα τα υπόλοιπα ονόματα, λογότυπα, προϊόντα και υπηρεσίες, σχέδια και συνθήματα σε αυτή την Ιστοσελίδα είναι εμπορικά σήματα αντίστοιχα των ιδιοκτητών τους.

 

Σημείωση περί δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Εκτός και αν προβλέπεται άλλως, οι απεικονίσεις, τα κομβία και το κείμενο που περιέχεται στην εδώ Ιστοσελίδα αποτελούν αποκλειστική περιουσία της εταιρίας «FOTIS GRONTAS & ASSOCIATES»

Χρήση Γλώσσας με επιφύλαξη σε σχέση με Εμπροσθοβαρείς Δηλώσεις

 

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει «εμπροσθοβαρείς δηλώσεις» όπως αυτές ορίζονται από Ομοσπονδιακούς Νόμους περί ασφαλείας των Η.Π.Α. Αυτές οι δηλώσεις ενδέχεται να σχετίζονται με αναλύσεις και λοιπές πληροφορίες που βασίζονται σε προγνώσεις μελλοντικών αποτελεσμάτων και υπολογισμούς ποσοτήτων που ακόμη δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν. Αυτές οι δηλώσεις, δε, επίσης ενδέχεται να σχετίζονται με άλλα μελλοντικές επόψεις, εξελίξεις και επιχειρηματικές στρατηγικές. Αυτές οι εμπροσθοβαρείς δηλώσεις γίνονται επί τη βάσει προσδοκιών και πεποιθήσεων της διοίκησης αναφορικά με επιχειρησιακές δράσεις και επιχειρηματικό περιβάλλον, όλα, δε, αυτά είναι δύσκολο να προβλεφθούν και πολλά εξ αυτών τελούν εκτός δυνατότητας ελέγχου από εμάς. Αυτές οι αβεβαιότητες και οι παράγοντες θα μπορούσαν να επιφέρουν πραγματικά αποτελέσματα που διαφέρουν υλικά από τα θέματα που διατυπώθηκαν ή υπονοήθηκαν με βάση τις εν λόγω εμπροσθοβαρείς δηλώσεις. Οι εμπροσθοβαρείς δηλώσεις καταλαμβάνουν όνο την ημερομηνία κατά την οποία επισυνέβησαν.

Η Εταιρία «FOTIS GRONTAS & ASSOCIATES» δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσει εμπροσθοβαρείς δηλώσεις ώστε να αντανακλούν πραγματικά αποτελέσματα, αλλαγές στις υποθέσεις ή αλλαγές αναφορικά με άλλους παράγοντες που επηρεάζουν εμπροσθοβαρείς πληροφορίες, εκτός και μέχρι του σημείου που αυτό απαιτείται από το εφαρμοστέο περί την ασφάλεια δίκαιο.

Δικαιοδοσία

Η Εταιρία «FOTIS GRONTAS & ASSOCIATES» επιβλέπει και διατηρεί [σε λειτουργία] αυτή την ιστοσελίδα από την Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Οποιαδήποτε διένεξη ή αξίωση σε σχέση με την Ιστοσελίδα και αυτούς τους Όρους Χρήσης θα διέπονται από το δίκαιο της Ελλάδας με αρμόδια τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Πλήρης Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου μας .

Οι Όροι Χρήσης και η ημέτερη Πολιτική Ιδιωτικότητας συνιστούν την αποκλειστική και καθ’ ολοκληρία συμφωνία ανάμεσα σε Εσάς και την Εταιρία «FOTIS GRONTAS & ASSOCIATES» αναφορικά με την Ιστοσελίδα και υπερβαίνει κάθε άλλη πρότερη συνεννόηση, συμφωνία, εκπροσώπηση και παραίτηση, τόσο σε γραπτή όσο και σε προφορική μορφή.

totop